Bastida suspesa

Base amb bastida model Multidireccional

Muntatge de bastida amb el condicionant que la façana està a la mateixa vertical de la via del tren.
Muntatge on es prenen totes les mesures de seguretat degut al risc del muntatge.
Després de l'estudi tècnic per part dels nostres enginyers, es suspesa la bastida a la façana mitjançant vigues degudament empotrades al edifici i tacs químics de la máxima resistència.

  • Bastida suspesa