Elements per a barana de seguretat

CONSMET disposa de varis models de guardacossos per proteccions de barana, per muntatge a forjat, muntatge a bigues, o amb sistema de fixació a paret. 

 • Fabricat amb acer galvanitzat
 • Suport per col·locació de baranes i sòcol
 • Regulables en longitud i alçada

 

Conjunt mènsula encofrar

El sistema mènsula encofrar està format per una escaire fixada a paret mitjançant barres roscades abraçant la paret. La seva col·locació més comuna es cada 2 m de longitud.

El sistema mènsula encofrar es molt útil per la construcció de cornisa, proteccions de teulat i treballs a canals 

 • Fabricat amb acer galvanitzat
 • El conjunt consta de, una escaire, suport per col·locació de baranes i sòcol, dues barres roscades i quatre cargols
 • Regulables en longitud i alçada
 • Rapidesa de muntatge estalviant-se el muntatge de la bastida i la col·locació de puntals
 • Escaire voladís encofrar

  Escaire voladís encofrar

 • Escaire voladís encofrar regulable

  Escaire voladís encofrar regulable

 • Guardacós paret

  Guardacós paret

 • Guardacós forjat

  Guardacós forjat

 • Guardacós biga

  Guardacós biga