Montaje y alquiler de andamios

Servicio de montaje y alquiler de andamios en Barcelona, Gerona, Tarragona y Lérida.
Alquiler de andamios tipo Pórtico fachada y multidireccional.
Andamios certificados por Aenor.
Andamios CONSMET desde 1978.

Tot el nostre equip tècnic treballa conjuntament per oferir-li la instal · lació completa de bastida .

Servei de muntatge i lloguer de les nostres bastides CONSMET des de 1978.

Lloguer de bastides a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.

Lloguer de bastides certificades per Aenor.

D'aquesta manera, vostè garanteix:

 • Estudi i projecte de bastida que millor s'adapta a les seves necessitats
 • Assessorament per Enginyer tècnic durant tota la durada dels treballs, muntatge, lloguer, desmuntatge de les bastiudes
 • Bastida model pòrtic per a rehabilitació i bastida model Multidireccional disponible en tot moment
 • Bastida en perfecte ús amb certificació AENOR en tots els seus productes
 • Muntatge de bastida amb el compliment de la normativa de muntatge
 • Muntatge de bastida certificat per Enginyer Tècnic
 • Muntatge i desmuntatge de bastida realitzat per personal altament qualificat i amb gran experiència


L'equip tècnic s'encarrega de l'estudi i redacció del projecte de bastida estudiant les característiques i necessitats particulars i dissenyar el conjunt de bastida que millor s'adapta.

El nostre tècnic responsable d'obra , forma part de la direcció d'obra per acordar , planificar i respectar el planning d'execució . En tot moment fem la supervisió de muntatge per garantir l'acordat segons les normatives , i un cop acabat el muntatge realitzem el corresponent certificat signat per un enginyer tècnic .

El nostre equip de muntadors altament qualificats i formats realitzen els treballs de muntatge i desmuntatge de la bastida . Sempre tenint molt present aspectes de neteja i seguretat .

Podem oferir-li tot tipus de serveis d'instal·lació :

 • Bastida per a rehabilitació
 • Bastida per a obra civil
 • Bastida per a obra nova
 • Torres mòbils
 • Accessos d'escala
 • Plataformes de treball i descàrrega
 • Instal·lació de xarxes
 • Grades i escenari

 

Todo nuestro equipo técnico trabaja conjuntamente para ofrecerle la instalación completa de andamio.

Servicio de montaje y alquiler de nuestros andamios CONSMET desde 1978.

Alquiler de andamios en Barcelona, Gerona, Tarragona y Lérida.

Alquiler de andamios certificados por Aenor

 De esta forma, usted garantiza:

 • Estudio y proyecto de andamio que mejor se adapta a sus necesidades
 • Asesoramiento por Ingeniero técnico durante toda la duración de los trabajos, montaje, alquiler, desmontaje
 • Andamio modelo pórtico para rehabilitación y andamio modelo Multidireccional disponible en todo momento
 • Andamio en perfecto uso con certificación AENOR en todos sus productos
 • Montaje de andamio con el cumplimiento de la normativa de montaje
 • Montaje de andamio certificado por Ingeniero Técnico
 • Montaje y desmontaje de andamio realizado por personal altamente cualificado y con gran experiencia

El equipo técnico se encarga del estudio y redacción del proyecto de andamio estudiando las características y necesidades particulares y diseñar el conjunto de andamio que mejor se adapta.

Nuestro técnico responsable de obra, forma parte de la dirección de obra para acordar, planificar y respetar el planning de ejecución. En todo momento hacemos la supervisión de montaje para garantizar lo acordado según las normativas, y una vez acabo el montaje realizamos el correspondiente certificado firmado por un Ingeniero Técnico.

Nuestro equipo de montadores altamente cualificados y formados realizan los trabajos de montaje y desmontaje del andamio. Siempre teniendo muy presente aspectos de limpieza y seguridad.

Podemos ofrecerle todo tipo de servicios de instalación:

 • Andamio para rehabilitación
 • Andamio para fachada
 • Andamio para obra civil
 • Andamio para obra nueva
 • Torres móviles
 • Accesos de escalera
 • Plataformas de trabajo y descarga
 • Instalación de redes
 • Gradas y escenario